نکات مهم در نگارش مبایعه نامه

 

۱-  بهتر است شخصی که طرف معامله است تنظیم کننده قرارداد نباشد.

 ۲_ برای نوشتن از یک خودکار استفاده گردد و به هیچ وجه از دو نوع خودکار استفاده نکنید.

 ٣_ اطلاعات هویتی می بایست از روی سند ملک و از روی کارت شناسایی بنویسید.

 ۴_ مشخصات ملک به صورت کامل فقط از روی اسناد رسمی در مبایعه نامه ذکر گردد.

۵  -قیمت ملک هم به عدد و هم به حروف نوشته گردد.

( لینک درج رایگان آگهی در وبسایت تخصصی مالک شو)

۶_ اگر شخصی به وکالت و یا نمایندگی مالک اصلی، قرارداد را امضا میکند، حتما مشخصات او و مشخصات سند وکالت و یا سند نمایندگی در قرارداد مبایعه نامه نوشته شود.

 ۷_ اگر یکی از طرفین قرارداد شرکت و یا موسسه است حتما شماره ثبت و شناسه ملی شرکت باید نوشته شود.

 ۸_ اگر تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد به صورت چکی پرداخت میشود، مشخصات تمام چک ها اعم از بانک، شعبه، شماره چک، تاریخ و نام صاحب حساب  نوشته شود.

۹_ مبایعه نامه را در سه نسخه تنظیم می گردد و هر سه ارزش واحد دارد ، یکی برای خریدار،یکی برای فروشنده و یکی برای املاک تهیه می گردد .

 ۱۰_ اگر در قرارداد خط خوردگی وجود داشت باید درقسمت توضیحات به آن اشاره شود.

 ۱۱_ قرارداد هر چند صفحه باشد، تمام صفحات باید امضا و مهر و اثر انگشت شود.

۱۲_ بهتر است تاریخ تنظیم سند، مصادف با تعطیلی رسمی نباشد.

 ۱۳_ اگر پایان کار ساختمان قدیمی است، از مالک بخواهید تا زمان تنظیم سند پایان کار جدید ارائه دهد.

 ۱۴_ اگر چند نفر به عنوان خریدار وجود دارد ، مشخصات تمام آنها به همراه سهمشان باید نوشته شود.

 ۱۵_ اگر خریداران چند نفر هستند، برای پرداخت ثمن معامله در توضیحات باید نوشته شود پرداخت ثمن معامله از سوی خریداران به صورت تضامنی می باشد یعنی همه خریداران موظف به پرداخت هستند.