مراحل طراحی تور مجازی

       

۱ 

نیاز سنجی

---

 ابتدا، از محل بازدید بعمل آمده و توضیح کلی ارائه شده و نکته نظرات شما دریافت میگردد. 

۲ 

عقد قرارداد

---

 تعداد عکسهای مورد نیاز برآورد گردیده بر اساس نیاز سنجی شما برآورد اولیه محاسبه شده و قرارداد منعقد میگردد.

۳

عکاسی

---

 با اعلام آمادگی قبلی شما، اکیپ عکاسی ما به محل اعزام شده و  عکسهای ۳۶۰  درجه  را  تهیه می نماید.

۴

کد نویسی

---

 بر اساس نیاز شما منوی تور مجازی کد نویسی شده و نوشتارها، لینکها، فایلهای صوتی و ..... به تور مجازی افزوده میشود.

۵

پیش نمایش

---

 بعد از اتمام مراحل کد نویسی تور مجازی بصورت پیش نمایش اجرا شده و درصورت وجود نکته نظرات شما در تور مجازی اعمال می گردد.

۶

تحویل موضوع قرارداد

---

 بعد از اعمال تمامی نکته نظرات شما فایلهای مربوط به تور مجازی در زمان و شرایط تعیین شده در قرارداد تحویل داده میشود.